VNAcare Notice of Nondiscrimination

Notice informing individuals about nondiscrimination and accessibility requirements and non-discrimination statement: Discrimination is against the law.

VNAcare complies with applicable Federal civil rights laws and does not discriminate on the basis of race, color, national origin, religion, sex (including pregnacy, sexual orientation and genter identiy), age or disability.

VNAcare:

 • Provides free aids and services to people with disabilities to communicate effectively with us, such as:
  • Qualified sign language interpreters
  • Written information in other formats (large print, audio, accessible electronic formats, other formats)
 • Provides free language services to people whose primary language is not English, such as:
  • Qualified interpreters
  • Written information in other languages

If you need these services, contact VNAcare at 909-624-3574 or 2151 E Convention Center Way, Suite 100, Ontario, CA 91764.

If you believe that VNAcare has failed to provide these services or discriminated in another way on the basis of race, color, national origin, religion, sex (including pregnancy, sexual orientation and gender identity), age or disability, you may file a grievance with VNAcare

Attention: Corporate Compliance Officer 2151 E Convention Center Way, Suite 100 Ontario, CA 91764

Phone: (909) 624-3574

Fax: (909) 723-1493

Email: regulatory@vnacare.com.

You may also file a civil rights complaint with the U.S. Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, electronically through the Office for Civil Rights Complaint Portal, available at https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, or by mail or phone at:

U.S. Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building

Washington, D.C, 20201

1-800-368-1019, 800-537-7697 (TTD)

Complaint forms are available at https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html

Aviso de no discriminación de VNAcare

Aviso que informa a las personas sobre los requisitos de accesibilidad y no discriminación y la declaración de no discriminación: La discriminación es contra la ley.

VNAcare cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos de raza, color, origen nacional, religión, sexo (incluido el embarazo, la orientación sexual y la identidad de personas), edad o discapacidad.

VNAcare:

 • Brinda ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de manera efectiva con nosotros, tales como:
  • lenguaje de señas calificados
  • Información escrita en otros formatos (letra grande, audio, formatos electrónicos accesibles, otros formatos)
 • Brinda servicios lingüísticos gratuitos a las personas cuya idioma no es inglés, como:
  • Intérpretes calificados
  • Información escrita en otros idiomas

Si necesita estos servicios, comuníquese con VNAcare al 909-624-3574 o 2151 E Convention Center Way, Suite 100, Ontario, CA 91764.

Si cree que VNAcare tiene no proporcionó estos servicios o lo discriminó de otra manera por motivos de raza, color, origen nacional, religión, sexo (incluido el embarazo, la orientación sexual y la identidad de género), edad o discapacidad, puede presentar una queja ante VNAcare

Atención: Cumplimiento corporativo Oficial 2151 E Convention Center Way, Suite 100 Ontario, CA 91764

Teléfono: (909) 624-3574

Fax: (909) 723-1493

Correo electrónico: regulatoria@vnacare.com.

También puede presentar una queja de derechos civiles ante la Oficina de Derechos Civiles del Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE. UU., electrónicamente a través del Portal de Quejas de la Oficina de Derechos Civiles, disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o por correo postal o teléfono a:

Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE

200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, DC, 20201

1-800 -368-1019, 800-537-7697 (TTD)

Los formularios de queja están disponibles en https://www.hhs.gov/ocr/complaints/index.html

VNAcare Notice of Nondiscrimination

Notice nagpapaalam sa mga indibidwal tungkol sa nondiscrimination at mga kinakailangan sa accessibility at non-discrimination statement: Ang diskriminasyon ay labag sa batas.

Sumusunod ang VNAcare sa mga naaangkop na Pederal na batas sa karapatang sibil at hindi nandidiskrimina batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, relihiyon, kasarian (kabilang ang pagbubuntis, oryentasyong sekswal at pagkakakilanlan ng kasarian), edad o kapansanan.

VNAcare:

 • Nagbibigay ng mga libreng tulong at serbisyo sa mga taong may kapansanan upang mabisang makipag-usap sa amin, tulad ng:
  • Mga kwalipikadong interpreter ng sign language
  • Nakasulat na impormasyon sa iba pang mga format (malaking print, audio, naa-access na mga electronic na format, iba pang mga format)
 • Nagbibigay ng mga libreng serbisyo sa wika sa mga taong pangunahing ang wika ay hindi Ingles, gaya ng:
  • kwalipikadong interpreter
  • Nakasulat na impormasyon sa ibang mga wika

Kung kailangan mo ng mga serbisyong ito, makipag-ugnayan sa VNAcare sa 909-624-3574 o 2151 E Convention Center Way, Suite 100, Ontario, CA 91764.

Kung naniniwala ka na ang VNAcare ay mayroong hindi naibigay ang mga serbisyong ito o nadiskrimina sa ibang paraan batay sa lahi, kulay, bansang pinagmulan, relihiyon, kasarian (kabilang ang pagbubuntis, oryentasyong sekswal at pagkakakilanlan ng kasarian), edad o kapansanan, maaari kang maghain ng karaingan sa VNAcare

Attention: Corporate Compliance Officer 2151 E Convention Center Way, Suite 100 Ontario, CA 91764

Telepono: (909) 624-3574

Fax: (909) 723-1493

Email: regulatory@vnacare.com.

Maaari ka ring maghain ng reklamo sa karapatang sibil sa US Department of Health and Human Services, Office for Civil Rights, sa elektronikong paraan sa pamamagitan ng Office for Civil Rights Complaint Portal, na makukuha sa https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, o sa pamamagitan ng koreo o telepono sa:

US Department of Health and Human Services

200 Independence Avenue, SW Room 509F, HHH Building Washington, DC, 20201

1-800 -368-1019, 800-537-7697 (TTD) Ang

mga form ng reklamo ay makukuha sa https://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html