Language Assistance Services

English

ATTENTION: If you speak another language, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100).

Spanish

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100).

Tagalog

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100).

Vietnamese

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100).

Thai

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100).

French

ATTENTION : Si vous parlez français, des services d’aide linguistique vous sont proposés gratuitement. Appelez le 1-800-969-4862 (ATS : 1-800-855-7100).

German

ACHTUNG: Wenn Sie Deutsch sprechen, stehen Ihnen kostenlos sprachliche Hilfsdienstleistungen zur Verfügung. Rufnummer: 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100).

Korean

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100)번으로 전화해 주십시오.

Japanese

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1-800-969-4862(TTY:1-800-855-7100)まで、お電話にてご連絡ください。

Indonesian

PERHATIAN: Jika Anda berbicara dalam Bahasa Indonesia, layanan bantuan bahasa akan tersedia secara gratis. Hubungi 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100).

Hindi

ध्यान दें: यदि आप हिंदी बोलते हैं तो आपके लिए मुफ्त में भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध हैं। 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100) पर कॉल करें।

Italian

ATTENZIONE: In caso la lingua parlata sia l’italiano, sono disponibili servizi di assistenza linguistica gratuiti. Chiamare il numero 1-800-969-4862 (TTY: 1-800-855-7100).

Russian

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1-800-969-4862 (телетайп: 1-800-855-7100).

Chinese

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1-800-969-4862 (TTY:1-800-855-7100)。

Armenian

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1-800-969-4862 (TTY (հեռատիպ)՝ 1-800-855-7100):

Arabic

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغوية تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1-800-969-4862 (رقم هاتف الصم والبكم: 1-800-855-7100)